top of page

Park Michałowski – już oficjalnie

Na zakończonej 20 kwietnia b.r. sesji Rady m. st. Warszawy nadano nazwę terenowi zieleni w dzielnicy Praga – Północ. Od dziś nosił będzie nieformalną dotąd nazwę: Park Michałowski.


Uchwała w tej sprawie jest realizacją obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców i mieszkanek m. st. Warszawy. Inicjatorzy zaproponowali, aby na położonych w obrębie ulic: Kawęczyńskiej, Kijowskiej i Objazdowej w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy nieruchomościach należących do miasta, utworzyć park miejski i nadać mu nazwę „Park Michałowski”. Inicjatywa nadania nazwy ww. terenowi z 2014 r. poparta przez prawie 400 mieszkańców. Jak wynika z uzasadnienia uchwały reguluje ona stan faktyczny, ponieważ nazwa „Park Michałowski” funkcjonuje w dokumentach miejskich (dokumentacja projektowa dla modernizacji parku z 2016 r., dokumentacja z konsultacji społecznych zmian w parku z 2018 r., projekt budowlany dot. modernizacji parku z 2019 r.), a także w serwisie Google Maps.

W 2020 r. teren został zmodernizowany i po odnowieniu oraz doposażeniu w infrastrukturę rekreacyjną służy mieszkańcom i mieszkankom.


W dniu 17 stycznia 2023 r. Rada Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy uchwałą Nr LIX/191/2023 wystąpiła do Rady m.st. Warszawy o nadanie temu samemu obszarowi nazwy Skwer Mariana Pozorka. W ten sposób lokalni radni chcieli upamiętnić mieszkańca dzielnicy, znanego piekarza i założyciela Warszawskiego Muzeum Chleba. Jednocześnie, 18 kwietnia 2023 roku Rada Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy negatywnie zaopiniowała nazwę „Park Michałowski”.Na sesji radny Wiktor Klimiuk (PiS) zaapelował do radnych miasta, aby rada uszanowała wolę radnych dzielnicowych jako będących bliżej mieszkańców i nadała mu nazwę: Skwer im. Mariana Pozorka. Ten apel nie spotkał się z aprobatą radnych Koalicji Obywatelskiej, którzy przy sprzeciwie radnych Prawa i Sprawiedliwości nadali temu terenowi nazwę Park Michałowski.

bottom of page