top of page

Plan równości płci w Warszawie

Zaktualizowano: 29 mar

Prezydent Warszawy podpisał zarządzenie, dzięki któremu pracownicy urzędu zostaną objęci Planem równości płci.
- W urzędzie zatrudnionych jest 9 tys. osób, z czego większość stanowią kobiety. Na stanowiskach dyrektorskich mamy w zasadzie po połowie mężczyzn i kobiet. Dokładnie na tym polega równość płci. Ale my idziemy dalej, mamy bardzo dokładny plan działań – stwierdził Rafał Trzaskowski.


Stołeczny plan równości płci skupia się na pięciu celach: upowszechnianiu wiedzy wśród pracowników urzędu o równości płci, rozwijaniu systemu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, dążeniu do zapewnienia pracownikom możliwości łączenia pracy i życia prywatnego oraz do prowadzenia równościowej polityki kadrowej, a także upowszechnianiu wiedzy wśród pracowników o korzyściach ze współpracy z osobami różniącymi się pod względem cech osobistych, przekonań i kontekstów kulturowych.


W celu realizacji planu na najbliższe trzy lata zaplanowano, m.in. szkolenia dla pracowników i rzeczników zaufania, badania m.in. poziomu wynagrodzeń kobiet i mężczyzn oraz opracowanie polityki zarządzania różnorodnością w miejscu pracy.

- Równość to również komfort i prawdziwie identyczne traktowanie. To dążenie do wprowadzenia równości w polityce kadrowej i upowszechnianie wiedzy wśród pracowników o korzyściach płynących z pracowania z osobami, które się między sobą różnią, zarówno jeśli chodzi o cechy osobiste, przekonania czy kontekst kulturowy. W takim różnorodnym środowisku podejmuje się najlepsze decyzje – przekonywał na konferencji prasowej wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski.


Jak podaje stołeczny ratusz, według danych z 1 stycznia 2022 r. w Urzędzie m.st. Warszawy było zatrudnionych ponad 9 tys. osób, w tym ponad 6 tys. kobiet (72%) i ponad 2 tys. mężczyzn (28%). Także na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla dominują kobiety. Najbardziej sfeminizowane stanowiska w tej grupie to stanowisko głównego księgowego i zastępcy głównego księgowego – ponad 80% zatrudnionych to kobiety. Z kolei rozkład płci na stanowisku dyrektora biura jest równomierny. Mężczyźni stanowią tutaj niewielką przewagę – 53%. Podobnie jest na stanowisku zastępcy dyrektora biura – 51%.


Plan równości płci wdrażany wśród warszawskich urzędników ma być koordynowany przez Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi Urzędu Miasta.

bottom of page