top of page

Prezydent Miasta Ciechanów ogłosił konkurs na organizację letniego wypoczynku


Do 22 maja b.r. można składać oferty na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Ciechanowa w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2023 r. Łączna suma, jaką można uzyskać w ramach dofinansowania to 45 tys. zł.


Oferty należy składać w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów.


Wnioski nie złożone we wskazanym terminie lub te, które wpłyną pocztą po terminie, nie będą objęte procedurą konkursową.


W konkursie mogą wziąć udział podmioty, które:

1) zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Ciechanowa,

2) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

3) przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę,


Wybór ofert nastąpi w terminie do 31 maja 2023 roku, a decyzję w tej kwestii będzie podejmowała komisja opiniująca powołana zarządzeniem przez Prezydenta Miasta Ciechanów.

bottom of page