top of page
  • OK

Radni jednomyślnie przyjęli dokument „Polityka senioralna m.st. Warszawy”

Aż pół miliona Warszawiaków to osoby powyżej 60 roku życia. To prawie 30% mieszkańców miasta. To z myślą o problemach tych osób przyjęto strategiczny dokument ponad politycznymi podziałami. Wielu seniorów przyglądalo się przyjmowaniu uchwały na żywo, a w kuluarach dziękowali radnym.

W swoim wystąpieniu Małgorzata Żuber-Zielicz – przewodnicząca Warszawskiej Rady Seniorów podziękowała za działania podejmowane dla seniorów. Zwróciła uwagę, że Warszawie potrzebny jest również pełnomocnik ds. seniorów oraz społeczna rada ds. seniorów w celu usprawnienia działań podejmowanych dla seniorów. Jednocześnie zaapelowała do urzędników, w tym władz dzielnicowych, o sprawną realizację przyjętego dokumentu. Radni przyjęli dokument jednogłośnie, a obecność seniorów przyjęta została brawami. Również dla radnych seniorzy po głosowaniu przygotowali poczęstunek w postaci „krówek”.


Małgorzata Żuber-Zielicz – przewodnicząca Warszawskiej Rady Seniorów

Polityka, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy zawiera zasady i wartości, które horyzontalnie odnoszą się do celów Strategii Warszawa 2030 oraz Strategii rozwiązywania problemów społecznych 2030. Całościowo obejmuje ona zagadnienia ważne dla seniorów. Zasady i wartości opisane w polityce powinny być traktowane jako wytyczne dla osób realizujących działania na rzecz osób starszych. Polityka ma również za zadanie przeciwdziałać dyskryminacji osób starszych w różnych obszarach ich życia społecznego oraz zapewnić traktowanie osób powyżej 60 r.ż. z godnością i szacunkiem.
„Polityka senioralna m.st. Warszawy” została przygotowana z inicjatywy i przy współudziale Warszawskiej Rady Seniorów i przedstawicieli Dzielnicowych Rad Seniorów. W Urzędzie m.st. Warszawy za zorganizowanie i koordynację pracy nad tym dokumentem oraz za jego opracowanie odpowiadało Biuro Pomocy i Projektów Społecznych. Prace trwały od grudnia 2021 r. do lutego 2023 r. i miały charakter partycypacyjny. W prace nad polityką senioralną była zaangażowana i merytorycznie im przewodziła prof. dr hab. Barbara Szatur-Jaworska z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, ekspertka z zakresu polityki społecznej i gerontologii społecznej.


Wśród najważniejszych obszarów problemowych w dokumencie zwrócono uwagę na bezpieczeństwo seniorów:

Do podstawowych potrzeb człowieka należy bezpieczeństwo. Miasto podejmie działania, aby zapewnić seniorom i seniorkom poczucie bezpieczeństwa tj.:

• fizycznego (np. usługi podtrzymujące zdrowie, ochrona przed przemocą i nadużyciami),

• socjalnego (świadczenia socjalne),

• społecznego (zapewnienie społecznego uczestnictwa),

• mieszkaniowego,

• cyfrowe (wsparcie ochrony przed zagrożeniami cyfrowymi i cyberprzemocą).


bottom of page