top of page

Statut dzielnicy – podstawowy akt prawnyPodstawowym aktem regulującym funkcjonowanie dzielnicy m. st. Warszawy jest statut. Ustawa o ustroju miasta st. Warszawy wskazuje, że statut jest nadawany przez Radę m. st. Warszawy.


Zgodnie z przepisami, obligatoryjne elementy, które powinien zawierać statut to: nazwa dzielnicy, jej granice, zadania i kompetencje oraz zasady i tryb funkcjonowania jej organów.

Przez zadania, o których mowa w przepisie, należy rozumieć główne cele, które dzielnica powinna osiągnąć w swojej działalności i kierunek działań, natomiast kompetencje to szczegółowe upoważnienie do podjęcia konkretnego działania, w tym jego formy oraz warunków zastosowania. Zadania dzielnicy określone zostały w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy o ustroju m. st. Warszawy. Katalog ten ma charakter otwarty.


Przy nadawaniu statutu dzielnicy nie Rada Miasta nie powinna powtarzać regulacji ustawowej, ale ją rozszerzać i szczegółowo z odwołaniem do przepisów ustaw samorządowych, wskazywać na zadania przekazane dzielnicy do realizacji. Należy również wskazać, że kompetencje dzielnicom mogą być przekazywane nie tylko w statucie, ale również na postawie innych uchwał Rady Miasta.

bottom of page