top of page

Trwa nabór do programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

24 marca b.r. rozpoczęła się rekrutacja do kolejnej edycji programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej". Nabór potrwa do 25 kwietnia 2023.
Celem programu jest zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym w zakresie asysty przy wykonywaniu codziennych czynności życiowych, np. przy załatwianiu spraw urzędowych, dojazdach, zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej czy też korzystaniu z dóbr kultury. W tym roku dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 47 979 797,04 zł trafi do 156 samorządów na Mazowszu i ma zostać przeznaczone na zatrudnienie 2 169 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych.


Program jest sezonowy – planowany okres realizacji to 1 maja - 30 listopada 2023 r. i mogą z niego lokalnie skorzystać następujące grupy mieszkańców m.st. Warszawy:


· Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

· Osoby z niepełnosprawnościami, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: znacznym, umiarkowanym lub traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Dokumenty aplikacyjne można złożyć osobiście (w siedzibie Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”), drogą pocztową (adres: ul. Skaryszewska 3, 03-802 Warszawa) lub przez Epuap (/CUSWarszawa/SkrytkaESP.)

bottom of page