top of page

„Ustawa Kamilka”


Sejm przyjął przepisy wzmacniające ochronę dzieci przed przemocą w rodzinie - ogółem uchwalono 16 poprawek doprecyzowujących, dotyczących m.in. obowiązków organów instytucji oraz możliwości lepszej systematyki w zakresie dostępu do informacji.


Sprawa zakatowanego Kamilka z Częstochowy, nad którym w bestialski sposób znęcał się ojczym poruszyła wszystkich. Niedopatrzenie instytucji, czy nazbyt powolna reakcja oraz ignorancja wszystkich wokół zapewne przyczyniła się do tego, że koszmar 8-latka przedłużał się i ostatecznie – zakończył śmiercią.


Według raportu opublikowanego przez Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dane odnośnie odsetka przemocy na terenie województwa mazowieckiego są pozyskiwane poprzez procedurę Niebieskiej Karty. Analiza pokazuje, że w ostatnim czasie wzrosła liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą - w sposób szczególny dotyczy to właśnie ofiar wśród małoletnich - w 2018 roku liczba odnotowanych, małoletnich ofiar wynosiła 909, w 2019 - 1051 osób. Według tych samych danych - największą liczbę sprawców przemocy na terenie województwa mazowieckiego stanowią mężczyźni pod wpływem alkoholu (źródło: Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie).


Mimo, że w ostatnich latach obserwuje się niepokojącą tendencję, wedle której coraz częściej sprawcami przemocy w rodzinie bywają kobiety – to statycznie jako „oprawcy” nadal przodują mężczyźni.


W 2019 r. na terenie województwa mazowieckiego aż 8 717 mężczyzn było podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie, co stanowi wzrost w stosunku do roku 2018, gdy o takie czyny podejrzewano 8 571 mężczyzn. Tendencje przemocowe w rodzinach nasiliły się zwłaszcza w okresie pandemii, gdy zdecydowana większość Polaków pracowała z domu (*tamże).


Ostatnie poprawki przyjęte przez Sejm zakładają m.in., karę grzywny lub karę nagany wobec instytucji obowiązanych do ochrony małoletnich za niewykonanie obowiązków, wdrożenie bardziej klarownych ścieżek postępowania w razie podejrzenia krzywdzenia dziecka, ustanowienie reprezentanta dziecka przez sąd opiekuńczy w przypadku, gdy żadne z rodziców nie będzie mogło go reprezentować czy "wysłuchanie dziecka" w trakcie postępowania w razie konieczności, jeżeli stan psychiczny i umysłowy dziecka na to pozwala.


Źródło:

https://www.dialog.mazovia.pl/files/Konsultacje/2021/Program_przeciwdzialania_porzemocy/1_projekt_woj__pr__przeciwdziaania_przemocy_w_rodzinie_2021-2025.pdf


bottom of page