top of page

„Przygoda z tatą”


W najbliższą niedzielę w 16 miastach na terenie każdego z województw odbędzie się gra miejska "Przygoda z tatą", zainicjowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu „Ojcostwo – przygoda życia”.


Dobry wizerunek ojca ma ogromny wpływ na wychowanie dziecka – trudno wychować słowem, lepiej działa przykład. Jak czytamy na stronie ministerstwa:


Zgodnie z art. 187 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447, z późn. zm.) minister właściwy do spraw rodziny może opracowywać programy służące promocji rodzicielstwa, w tym rodzicielstwa zastępczego i adopcji oraz finansowo wspierać te programy. Opracowanie i realizacja programów może odbywać się we współpracy z wojewodą. Na tej podstawie przyjęty został Program „Ojcostwo – Przygoda życia” 2023 r. , którego celem jest wzmacnianie więzi rodzinnych, budowanie pozytywnego wizerunku ojca, promowanie zaangażowanego ojcostwa i aktywnego spędzania czasu ojców z rodzinami.


Akcja „Przygoda z Tatą” połączona jest ze świętowaniem Dnia Ojca, który przypada w najbliższy piątek.

bottom of page