top of page

Rada „za” kąpieliskiem nad Jeziorkiem Czerniakowskim

Na sesji w dniu 20 kwietnia b.r. Rada Warszawy opowiedziała się za organizacją kąpieliska nad Jeziorkiem Czerniakowskim. To jedyne kąpielisko na terenie miasta.
Kąpielisko pod nazwą Jeziorko Czerniakowskie będzie funkcjonowało w okresie od 4 czerwca 2023 r. do 10 września 2023 r. Długość linii brzegowej kąpieliska wynosić będzie 30 m. Przewidywana maksymalna liczba osób korzystających z kąpieli to 500 osób dziennie. Na czas funkcjonowania kąpieliska teren będzie wyposażony w toalety przenośne, kosze na śmieci oraz kontenery na odpady. Wywóz odpadów będzie odbywał się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez organizatora kąpieliska, nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu.

Kąpielisko pod nazwą Jeziorko Czerniakowskie funkcjonowało po raz pierwszy w 2019 r. W latach poprzednich teren planowanego kąpieliska był zagospodarowany jako miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli. Położony jest on w rezerwacie przyrody „Jeziorko Czerniakowskie”.


Uchwała została negatywnie zaopiniowana przez Branżową Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony Środowiska przy Biurze Ochrony Środowiska urzędu m. st. Warszawy, która w uzasadnieniu wskazała, że:

Dotychczasowe problemy z zapewnieniem skutecznej ochrony rezerwatowi przyrody „Jeziorka Czerniakowskie” czynią w pełni zasadnym nie tylko odstąpienie od utworzenia miejskiego kąpieliska w tym miejscu, ale również kontynuację działalności edukacyjnej i prewencyjnej, wzmożenie egzekwowania obowiązujących przepisów przez powołane do tego służby (policja, straż miejska) i restrykcyjne stosowanie prawa przez jednostki i urzędy zobligowane do wywiązywania się z obowiązku ochrony przyrody.”


bottom of page