top of page

Tworzenie, łączenie, dzielenie i znoszenie dzielnic m.st. Warszawy

Pierwszy podział na dzielnice został dokonany już na mocy ustawy. Jednak tak jak zmienia się miasto, tak zmieniają się dzielnice. Ustawa oraz statut Warszawy pozwalają na zmiany granic, tworzenie i łączenie się dzielnic Warszawy.


Zgodnie z art. 14 ustawy o ustroju m. st. Warszawy dzielnicami m.st. Warszawy, w dniu wejścia w życie ustawy, są: Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga-Południe, Praga-Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola i Żoliborz w granicach dotychczasowych, odpowiednio, gmin warszawskich, gminy Wesoła lub dzielnic w gminie Warszawa-Centrum. Należy podkreślić, że powyższy podział dotyczy momentu wejścia w życie ustawy.


W celu zapewnienia elastyczności funkcjonowania jednostek pomocniczych, ustawodawca przyznał Radzie Miasta Warszawy kompetencję do dokonywania zmian podziału terytorialnego miasta. Rada Miasta st. Warszawy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy tworzy, łączy, dzieli i znosi jednostki pomocnicze. Odmiennego zdania jest część przedstawicieli doktryny m.in. M. Augustyniak, Jednostki pomocnicze gminy, Warszawa 2010, s. 45; P. Chmielnicki, Ustrój i organizacja jednostek pomocniczych gminy, (w:) K. Bandarzewski, P. Chmielnicki, M. Mączyński, S. Płażek, Jednostki pomocnicze gminy, Kraków 2002, s. 52.


Rada Miasta st. Warszawy dokonuje przekształceń w podziale terytorialnym z inicjatywy własnej lub mieszkańców. Przepis ustawy nie wprowadza szczegółowej procedury ani kryteriów, odsyłając do odpowiedniego stosowania art. 4 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, który wskazuje okoliczności uwzględniane przy dokonywaniu zmian granic gmin. Kryteriami są: jednorodność układu osadniczego i przestrzennego, więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz zdolność wykonywania zadań publicznych

Tryb nie został szczegółowo określony w ustawie, jednak w §43a Statutu określa tę procedurę w sposób następujący: Rada Miasta, w drodze uchwały, tworzy, łączy, dzieli i znosi dzielnice. Zmiana granic dzielnic następuje w trybie zmiany statutów właściwych dzielnic. Projekt uchwały wymaga opinii rady dzielnicy, której dotyczy, oraz prezydenta miasta. W przypadku niewyrażenia opinii, po upływie 60 dni wymóg uzyskania opinii uznaje się za spełniony. Zmiana granic dokonywana jest w sposób:

  1. zapewniający dzielnicy terytorium możliwie jednorodne ze względu na układ osadniczy i przestrzenny;

  2. uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe;

  3. zapewniający zdolność wykonywania zadań wynikających z zakresu działania dzielnicy.

Zamiar wprowadzenia zmiany wymaga przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dzielnicy, której ten zamiar dotyczy, na zasadach i w trybie określonych w uchwale Rady Miasta. Z inicjatywą zmiany może wystąpić również grupa mieszkańców w ramach inicjatywy obywatelskiej.

Zmiana następuje z dniem 1 stycznia, a w roku, w którym odbywają się wybory do Rady Miasta, może nastąpić z dniem wyborów.

bottom of page